Gelijk

genieten

 1. Home
 2.  » Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting De Gouden Schakel

Stichting De Gouden Schakel, gevestigd te Haren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Stichting De Gouden Schakel
Postbus 115
9750 AC Haren
info@degoudenschakel.nl
www.degoudenschakel.nl

Persoonsgegevens

Stichting De Gouden Schakel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam, c.q. bedrijfsnaam (van aanvrager en/of begunstigde)
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Hoogte van de aanvraag
 • Bestedingsdoel

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Stichting De Gouden Schakel verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@degoudenschakel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en op basis van welke grondslag

Stichting De Gouden Schakel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U de mogelijkheid geven een vraag te stellen via een contactformulier op de website
 • U hebt de mogelijkheid om een aanvraag te doen voor een vergoeding van kosten

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting De Gouden Schakel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting De Gouden Schakel) tussen zit. Stichting De Gouden Schakel gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • WordPress CMS
 • GMAIL
 • Outlook


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting De Gouden Schakel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens contactformulier:       naam, e-mailadres, telefoonnummer
Bewaartermijn:                                              7 jaar, conform regels belastingdienst
Reden:                                                              De Belastingdienst wenst dat bedrijven e-mailverkeer 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens opgaveformulier:        naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, adresgegevens.
Bewaartermijn:                                              7 jaar, conform regels belastingdienst
Reden:                                                              De Belastingdienst wenst dat bedrijven e-mailverkeer 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens facturatie:                   naam, e-mailadres, factuurgegevens,  telefoonnummer
Bewaartermijn:                                             7 jaar, conform regels belastingdienst
Reden:                                                            De Belastingdienst wenst dat bedrijven e-mailverkeer 7 jaar bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting De Gouden Schakel deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een  verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting De Gouden Schakel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Stichting De Gouden Schakel uw persoonsgegevens uitsluitend met uw nadrukkelijke toestemming aan andere derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Stichting De Gouden Schakel gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze stichting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of hebt u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek per e-mail naar info@degoudenschakel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het  paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting De Gouden Schakel zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Stichting De Gouden Schakel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting De Gouden Schakel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@degoudenschakel.nl.